ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
1,038
ปีนี้
8,882
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
13,325
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 256516 ก.ย. 2565
2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542 13 มิ.ย. 2565
3พรบ.บริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.25347 ม.ค. 2565
4พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25377 ม.ค. 2565
5พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.7 ม.ค. 2565
6ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25627 ม.ค. 2565
7พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25627 ม.ค. 2565
8ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 แก้ไขล่าสุด7 ม.ค. 2565
9พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25467 ม.ค. 2565
10ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 254230 ส.ค. 2564
11กฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 256417 ส.ค. 2564
12กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕14 ส.ค. 2564
13กฎกระทรวง ว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔14 ส.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.25413 ส.ค. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2)3 ส.ค. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)3 ส.ค. 2564
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 4)3 ส.ค. 2564
18พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255319 ก.พ. 2564
19พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.254619 ก.พ. 2564
20พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255019 ก.พ. 2564

123  >> >|