ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 082-7629161

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/01/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
1,110
เดือนที่แล้ว
1,038
ปีนี้
8,882
ปีที่แล้ว
4,443
ทั้งหมด
13,325
ไอพี ของคุณ
3.223.3.251

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ  ที่จะดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ หรือภารกิจหลักที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 3.2มี 15  จุดมุ่งหมายดังนี้
                1)  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
                2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องคิดเป็นทำเป็น และรู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีกิจกรรมนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
                3)  ดำเนินการเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีจริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักในการสืบสานด้านศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น(4)  ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                5) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน และการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนทุกระดับ  เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
                6)  ดำเนินการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการจัดการด้านคุณภาพชีวิตและอาชีพที่ดีโดยชุมชนเอง
                7)  ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการจราจร  การคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
                8)  ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
                9)  ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม
              10)ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
              11) ดำเนินการเพิ่มศักยภาพในบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
              12)  ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
              13) ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระประชาธิปไตย
              14)  ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย อากาศ และพัฒนาพื้นที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
              15)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด และสวยงาม